قطعات از جنس پلاستیک و یا فلز برای اتصال اسپیسر بصورت چهارچوب و یا ممتد که با اشکال 90درجه و 180درجه موجود می باشد –لازم به ذکر است نوع و ضخامت هر گوشه می بایست مطابق با شرایط اسپیسرها تولید شده باشد و اسپیسر های تولیدی هر شرکت می بایست با گوشه های همان تولید کننده مصرف شود.

 

گوشه 90درجه ساده(پلاستیکی) در بسته بندی 1000عددی

نام فی قیمت
گوشه ساده 6 فی هر عدد 270 ریال قیمت هر بسته 270/000 ریال
گوشه ساده 8 فی هر عدد 280 ریال قیمت هر بسته 280/000 ریال
گوشه ساده 10 فی هر عدد 300 ریال قیمت هر بسته 300/000 ریال
گوشه ساده 12 فی هر عدد 310 ریال قیمت هر بسته 310/000 ریال
گوشه ساده 14 فی هر عدد 340 ریال قیمت هر بسته 340/000 ریال
گوشه ساده 16 فی هر عدد 400 ریال قیمت هر بسته 400/000 ریال

گوشه 90درجه سوپاپ دار(آرگونی)+PIN دربسته بندی 1000عددی برای تزریق گاز آرگون از گوشه های سوپاپدار به همراه PINاستفاده می شود.

نام فی قیمت
گوشه سوپاپدار6+PIN فی هر عدد 370 ریال قیمت هر بسته 370/000 ریال
گوشه سوپاپدار8+PIN فی هر عدد 380 ریال قیمت هر بسته 380/000 ریال
گوشه سوپاپدار10+PIN فی هر عدد 450 ریال قیمت هر بسته 450/000 ریال
گوشه سوپاپدار12+PIN فی هر عدد 480 ریال قیمت هر بسته 480/000 ریال
گوشه سوپاپدار14+PIN فی هر عدد 510 ریال قیمت هر بسته 510/000 ریال
گوشه سوپاپدار16+PIN فی هر عدد 600 ریال قیمت هر بسته 600/000 ریال

12 کالا