سیلیکاژل (نم گیر)

سیلیکاژل درشت 1.5تا 2 مهمول بسته بندی کارتن 20کیلویی   قیمت 000/600/1ریال جهت استفاده با اسپیسر استاندارد

سیلیکاژل ریز 0.5 تا 10مهمول بسته بندی 20 کیلویی  قیمت 000/600/1ریال جهت استفاده در اسپیسر خم (بندبل)

2 کالا