بازسازی نوسازی
ساده رنگی و رفلکس دکوراتیو (جورجین بار) اشکال هندسی مقاوم و امنیتی