اسپیسر بندبل(خم شو)14 قیمت یک کارتن


اسپیسر بندبل14(5متری)1050مترطول210شاخه

قیمت هر متر طول: 18900 ریال