اسپیسر استاندارد 11 قیمت یک کارتن


28,320,000 ریال

5متری

1475متر طول

295شاخه

قیمت هر متر طول: 9500 ریال