اسپیسر استاندارد10 قیمت یک کارتن


5متری

1540متر طول

308شاخه

قیمت هر متر طول: 8600 ریال