اسپیسر استاندارد 9 قیمت یک کارتن


5متری

1760متر طول

352شاخه

قیمت هر متر طول: 8100 ریال