اسپیسر استاندارد8 قیمت یک کارتن


5متری

1890متر طول

378شاخه

قیمت هر متر طول: 7700 ریال